Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 30 maart 2015 in Den Heuvel, Heuvel 2 te Mierlo.

Aanvang van de vergadering 20.30 uur (20.00 uur inzage stukken. De financiële stukken en het jaarverslag van de secretaris zullen tijdens de vergadering kort behandeld worden. Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen, maar de verslagen zullen niet meer voorgelezen worden tijdens de vergadering.)

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 7 april 2014 (Beschikbaar in de zaal of via de site)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen (evt. aanvullingen op de agenda)
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2015
 9. Verkiezing van het bestuur.
  Aftredend en herkiesbaar zijn: Berry van Schaijk en Ton Schenkelaar.
 10. Verkiezing van het SAC.
  Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Marcel van de Wiel en Willeke van de Elven.
  Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar is Berry van Schaijk.
  Er zijn 3 vacatures vacant.
 11. Verkiezing van de kascommissie.
  Aftredend en niet herkiesbaar is Henri van de Elzen
  Er is op dit moment 1 vacature vacant.   
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

Mensen die geïnteresseerd zijn in of lid willen worden van een commissie kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Kandidaat bestuursleden kunnen zich voorgedragen door tenminste vijf leden, tot dinsdag 24 maart 2015 schriftelijk (d.m.v. handtekeningen) aanmelden bij de secretaris.

Ingekomen stukken welke na 24 maart bij het bestuur binnen komen, kunnen niet meer op de jaarvergadering behandeld worden.

We hopen op een grote opkomst op maandag 30 maart en bent u verhinderd, meldt u dan bij een van de bestuursleden af.

Voor de leden onder de 16 jaar zijn de ouders/ verzorgers welkom om namens de kinderen aan de vergadering deel te nemen.

 

Het bestuur B.V. Mierlo ´76